Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Bezpośrednią ochronę fizyczną mienia ruchomego i nieruchomego oraz obsługę portierni wraz z usługą w formie działania grup interwencyjnych w wybranych obiektach Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Bezpośrednia całodobowa ochrona fizyczna mienia ruchomego i nieruchomego w budynku Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.

zlokalizowanym w Krościenku n/d”

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
 6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
  ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 21 grudnia 2015 roku do godz. 9:30
 7. Termin związania z ofertą – 30 dni.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Fatimska 41a w Krakowie – Nowej Hucie, pokój nr 207 – Sala Konferencyjna 21 grudnia 2015 roku godz. 10:00

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zatwierdził:

 

Prezes Zarządu

Andrzej Wałkowicz

 

Załączniki

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Kompleksową usługę prania na potrzeby Hotelu Boruta*** w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych Kraków w Krakowie Sp. z o.o.”

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
 2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
 6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
  ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku do godz. 10:00
 7. Termin związania z ofertą – 30 dni.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 18 grudnia 2015 roku godz. 10:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zatwierdził:

 

Prezes Zarządu

Andrzej Wałkowicz

 

 

 

Załączniki

Poniedziałek, 21 wrzesień 2015 14:26

Przebudowa i remont części budynku na Hostel na osiedlu Złotej Jesieni 7

Napisane przez

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o.
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowa i remont części budynku na Hostel na osiedlu Złotej Jesieni 7.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa placu parkingowego przy Hotelu Felix** w Krakowie os. Złotej Jesieni 15 wraz z zabezpieczeniem skarpy przed osuwaniem i ułożeniem chodnika z kostki brukowej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opis przedmiotu zamówienia - pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o. o.

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Kompleksowy remont dużych łazienek w budynku Prokuratury na os. Kościuszkowskim 2

oraz łazienek w budynku na os. Złotej Jesieni 6.

$11.      Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2015 roku.

$13.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

$14.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.

$15.      Kryteria oceny ofert – cena - 100 %

$16.      Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 17 września 2015 roku do godz. 9:00

$17.      Termin związania z ofertą – 30 dni.

$18.      Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków - ul. Fatimska 41a – Sala Konferencyjna pok. nr 207 w terminie 17 września 2015 roku godz. 9:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zatwierdził:

 

Prezes Zarządu

Andrzej Wałkowicz

Załączniki:

Dokumentacja [ZIP]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. na podstawie art.10 pkt.15 Zasad Udzielania Zamówień obowiązujących w Spółce UNIEWAŻNIA postępowanie na „Kompleksowy remont dużych łazienek w budynku Prokuratury na os. Kościuszkowskim 2 oraz łazienek w budynku na os. Złotej Jesieni 6”, ponieważ złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Andrzej Wałkowicz

Czwartek, 20 sierpień 2015 11:05

Kompleksowy remont łazienek

Napisane przez

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:
Kompleksowy remont dużych łazienek w budynku Prokuratury na os. Kościuszkowskim 2
oraz łazienek w budynku na os. Złotej Jesieni 6.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SPOZ (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf) 

Załącznik nr 4 (pdf)

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (pdf)

Załącznik nr 7 - Wykaz usług (pdf)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy (pdf)

Home Zamówienia

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3