Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Remont pomieszczeń piwnicy oraz wykonanie sauny, z zapleczem sanitarnym i szatnią, z wewnętrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku po wyburzeniu elementów małej architektury w Hotelu „Boruta” przy ul. Chałubińskiego 28 w Zakopanem

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Szczegółowy opis przemiotu zamówienia (pdf)
Zał nr 1 (pdf)
Zał nr 2 (pdf)
Zał nr 3 (pdf)
Zał nr 4 (pdf)
Zał nr 5 (pdf)
Zał nr 6 (pdf)
Zał nr 7 (pdf)
Zał nr 8 (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Przystosowanie istniejących budynków nr 15 segment A,B,C oraz nr 4 do obecnie obowiązujących przepisów p.poż. wraz z montażem dźwigu osobowego, budową szybu windowego w budynku nr 15 seg. B oraz przebudową 10 pokoi hotelowych i łazienek w budynku nr 15 segment A i B na os. Złotej Jesieni w Krakowie-Nowej Hucie.

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/9/2016 z 26 X 2016

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/9/2016 z 02 XI 2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Szczegółowy opis przemiotu zamówienia (pdf)
Zał nr 1 (pdf)
Zał nr 2 (pdf)
Zał nr 3 (pdf)
Zał nr 4 (pdf)
Zał nr 5 (pdf)
Zał nr 6 (pdf)
Zał nr 7-23

 

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Remont pomieszczeń piwnicy oraz wykonanie sauny, z zapleczem sanitarnym i szatnią, z wewnętrznymi   instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku po wyburzeniu elementów małej architektury w  Hotelu „Boruta” przy ul. Chałubińskiego 28 w Zakopanem

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
  2. Termin realizacji zamówienia: 9 grudnia 2016 roku.
  3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł.
  5. Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
  6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
    ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 7 października 2016 roku do godz. 10:00
  7. Termin związania z ofertą – 30 dni.
  8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 7 października 2016 roku godz. 10:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Andrzej Wałkowicz 

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3