Poniedziałek, 01 kwiecień 2019 10:46

Analiza archiwalnej dokumentacji budynku Hotelu Felix zlokalizowanego na os. Złotej Jesieni 15 w Krakowie

Napisane przez 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Analizę archiwalnej dokumentacji budynku Hotelu Felix zlokalizowanego na os. Złotej Jesieni 15 w Krakowie

W związku z planowanym wykonaniem termomodernizacji budynku Hotelu Felix, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych zaprasza do składana ofert na dokonanie analizy dokumentacji archiwalnej w/w budynku pod kątem przygotowania projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Hotelu Felix.

W ramach analizy dokumentacji archiwalnej, należy wykonać korektę opracowania pt Audyt energetyczny budynku z roku 2015r w nawiązaniu do obowiązujących wskaźników oraz określić przydatność dokumentów archiwalnych pod względem wykonania projektu termomodernizacji budynku.

Opracowanie w formie papierowej oraz na nośniku CD winno zawierać wskazanie niezbędnych uzupełnień w dokumentacji oraz opis procedur administracyjnych do uzyskania uzgodnień administracyjnych dla inwestycji termomodernizacji obiektu hotelowego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją archiwalną budynku w siedzibie PUHiT                          w Krakowie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2019 roku

Kryteria oceny ofert – cena - 100 %

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki

Kraków- ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku do                    godz. 9:00

Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków - ul. Fatimska 41a – Sala Konferencyjna pok.                      nr 207 , dnia 16 kwietnia 2019 roku , godz. 9:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, 31 – 831 Kraków

2.W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie powyżej.

3.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

4.Okres przetwarzania. Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

5.Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

6.Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

8.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Jarosław Jurzak

Home Zamówienia Analiza archiwalnej dokumentacji budynku Hotelu Felix zlokalizowanego na os. Złotej Jesieni 15 w Krakowie

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3