Czwartek, 29 wrzesień 2016 15:40

Remont pomieszczeń piwnicy oraz wykonanie sauny, z zapleczem sanitarnym i szatnią, z wewnętrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku po wyburzeniu elementów małej architektury w Hotelu „Boruta” przy ul. Chałubińskiego 28 w Zak

Napisane przez 

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Remont pomieszczeń piwnicy oraz wykonanie sauny, z zapleczem sanitarnym i szatnią, z wewnętrznymi   instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku po wyburzeniu elementów małej architektury w  Hotelu „Boruta” przy ul. Chałubińskiego 28 w Zakopanem

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
  2. Termin realizacji zamówienia: 9 grudnia 2016 roku.
  3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł.
  5. Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
  6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
    ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 7 października 2016 roku do godz. 10:00
  7. Termin związania z ofertą – 30 dni.
  8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 7 października 2016 roku godz. 10:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Andrzej Wałkowicz 

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami

Home Zamówienia Remont pomieszczeń piwnicy oraz wykonanie sauny, z zapleczem sanitarnym i szatnią, z wewnętrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku po wyburzeniu elementów małej architektury w Hotelu „Boruta” przy ul. Chałubińskiego 28 w Zak

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3