Poniedziałek, 20 czerwiec 2016 13:15

Modernizacja pokoi hotelowych wraz z wydzieleniem łazienek w budynku nr 15 segment A na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.

Napisane przez 

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:
Modernizacja pokoi hotelowych wraz z wydzieleniem łazienek w budynku nr 15 segment A na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000 zł.
Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków - ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 28 czerwca 2016 roku do godz. 9:00
Termin związania z ofertą – 30 dni.
Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków - ul. Fatimska 41a – Sala Konferencyjna pok. nr 207 w terminie 28 czerwca 2016 roku godz. 9:30

Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 lipca 2016 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf)

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
Zał. nr 2 - Oświadczenie (pdf)
Zał. nr 3 - Wykaz usług (pdf)
Zał. nr 4 - Wzór umowy (pdf)
Zał. nr 5 - Przedmiar - roboty budowlane (pdf)
Zał. nr 6 - Przedmiar - roboty elektryczne (pdf)
Zał. nr 7 - Przedmiar - roboty sanitarne (pdf)

Home Zamówienia Modernizacja pokoi hotelowych wraz z wydzieleniem łazienek w budynku nr 15 segment A na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3