Czwartek, 12 maj 2016 13:55

Przystosowanie istniejących budynków nr 4 oraz nr 15 segment C na os. Złotej Jesieni w Krakowie - Nowej Hucie do obowiązujących przepisów p.poż.

Napisane przez 

Unieważnienie postępowania (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Przystosowanie istniejących budynków nr 4 oraz nr 15 segment C na os. Złotej Jesieni w Krakowie - Nowej Hucie do obowiązujących przepisów p.poż.

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/6/2016

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków - ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 25 maja 2016 roku do godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SOPZ (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie (pdf)
Załącznik nr 3 - Wykaz usług (pdf)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót - Ochrona przeciwpożarowa w zakresie ewakuacji Segment C (pdf)
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót - Roboty wykończeniowe (pdf)
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót - Roboty instalacyjne wykończeniowe (pdf)

 

Home Zamówienia Przystosowanie istniejących budynków nr 4 oraz nr 15 segment C na os. Złotej Jesieni w Krakowie - Nowej Hucie do obowiązujących przepisów p.poż.

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3