Wtorek, 10 maj 2016 14:06

Dostawa bielizny pościelowej na potrzeby obiektów hotelowych w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.

Napisane przez 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawa bielizny pościelowej na potrzeby obiektów hotelowych w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.”

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/4/2016


1.    Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
2.    Termin realizacji zamówienia:     50% do     10 czerwca 2016 roku
          kolejne 50% do     24 czerwca 2016 roku.
3.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5.    Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
6.    Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 18 maja 2016 roku do godz. 10:00
7.    Termin związania z ofertą – 30 dni.
8.    Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Fatimska 41a w Krakowie – Nowej Hucie, pokój nr 207 – Sala Konferencyjna  18 maja 2016 roku godz. 10:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia


Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Andrzej Wałkowicz

Załączniki

Home Zamówienia Dostawa bielizny pościelowej na potrzeby obiektów hotelowych w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3